تخــفیف ویــژه پایــیز

* کلیه مبالغ به ریــــــال میباشد

*اعتبـــار نرخ ها تا پایان آبـــــان میباشد